Vybavenie zmeny účelu užívania stavby


Účel užívania stavby, teda účel na aký sa stavba využíva, je uvedený v kolaudačnom rozhodnutí. Účelom rodinného alebo bytového domu je bývanie, obchodného domu poskytovanie služieb a pod. Pokiaľ chcete stavbu využívať na iný účel ako je uvedený v kolaudačnom rozhodnutí, napríklad rodinný dom využívať na účel služieb, podáme žiadosť o zmenu účelu užívania stavby. Žiadosť spolu s potrebnými prílohami doručíme na stavebný úrad, ktorý zaháji konanie. Výsledkom konania je rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby. Stavebný úrad obvykle vydá rozhodnutie v priebehu 1 až 2 mesiacov.

Žiadosť spolu s potrebnými prílohami doručíme na stavebný úrad, ktorý zaháji konanie. Výsledkom konania je rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby. Stavebný úrad obvykle vydá rozhodnutie v priebehu 1-2 mesiacov.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 0908 475 528