Vybavenie zmeny stavby pred jej dokončením


Nie vždy sa pri realizácií stavby podarí dodržať schválenú projektovú dokumentáciu a stavbu dokončiť v zmysle vydaného stavebného povolenia. Zmeny sú ale niekedy nutné a v takom prípade je potrebné podať žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením. Za týmto účelom je nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu, v ktorej budú vyznačené všetky zmeny v porovnaní s pôvodne schváleným projektom. Rovnako ako pri žiadosti o stavebné povolenie aj tu je potrebné, aby sa k novému projektu vyjadrili všetky dotknuté inštitúcie ako sú napríklad elektrárne, plynárne, vodárne, odbor životného prostredia, príslušný hasičský útvar, pozemkový odbor, krajský pamiatkový úrad atď. Súhlasné stanoviská od všetkých dotknutých inštitúcií samozrejme obstaráme za Vás. Po ich obdržaní pristúpime k podaniu žiadosti. Žiadosť aj so všetkými prílohami podáme na príslušný stavebný úrad, ktorý na základe nej začne konanie, výsledkom ktorého bude vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením. Celé konanie trvá približne 2 až 3 mesiace. V prípade nerealizovania ďalších významných zmien do dokončenia stavby, môže stavebník následne pristúpiť ku kolaudácií stavby.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 0908 475 528