Vybavenie územného rozhodnutia


V prípade, že chcete realizovať rozsiahlejšiu stavbu budete potrebovať územné rozhodnutie, ktoré predchádza stavebnému povoleniu. Rozsiahlou stavbou sa v tomto prípade rozumie stavba, ktorej zastavaná plocha je viac ako 300 m2 a má 2 a viac nadzemných podlaží. Návrh na vydanie územného rozhodnutia podáme spolu s projektom a potrebnými prílohami na stavebný úrad, ktorý zaháji územné konanie. V rámci územného konania sa posudzuje vplyv stavby na životné prostredie, okolitú zástavbu ale aj umiestnenie stavby na pozemku a iné. Pred začatím územného konania a samotným podaním žiadosti na stavebný úrad, je však okrem iného potrebné obstarať súhlasné stanoviská všetkých dotknutých inštitúcií ako elektrárne, vodárne, krajský pamiatkový úrad, odbor životného prostredia na príslušnom Okresnom úrade a pod. Na konci územného konania vydá stavebný úrad územné rozhodnutie a následne podáme žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Územné rozhodnutie vydá stavebný úrad v priebehu 2 až 3 mesiacov od podania žiadosti.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 0908 475 528