Vybavenie
stavebného povolenia


Rozhodli ste sa, že sa pustíte do stavby rodinného domu, podnikateľského objektu alebo inej stavby? V tom prípade sa rozhodne nevyhnete žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Vybavenie stavebného povolenia je dnes bežná záležitosť, ale pokiaľ nie ste v tejto problematike zručný, môže sa celý proces zbytočne komplikovať a predlžovať. Najistejšie a najrýchlejšie je obrátiť sa na niekoho, kto má bohaté skúsenosti a znalosti z tejto oblasti a bude Vám vedieť pomôcť a poradiť.
Žiadosť o stavebné povolenie
Aby ste mohli žiadať o stavebné povolenie budete potrebovať projektovú dokumentáciu, ktorú si môžete zadovážiť vo vlastnej réžií, alebo vám ju zaobstaráme my.

Žiadosť o stavebné povolenie musí okrem iného obsahovať:
• osobné údaje žiadateľa, teda vás
• meno a sídlo projektanta
• účel, druh a umiestenie stavby
• základné údaje o stavbe
• termín začatia a ukončenia výstavby
• parcelné čísla, na ktorých sa má stavba realizovať
• popis práva na základe ktorého chce žiadateľ danú stavbu realizovať
• ako bude stavba uskutočňovaná - stavebnou firmou alebo svojpomocne
• zoznam účastníkov konania - susedia, projektanti
Súhlasné stanoviská všetkých inštitúcií
Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavebný úrad je potrebné obdržať súhlasné stanoviská všetkých inštitúcií, ktoré sú stavbou dotknuté. Inštitúcie, ktoré je potrebné väčšinou vždy požiadať o súhlas, sú elektrárne, plynárne, vodárne, odbor životného prostredia, príslušný hasičský útvar, pozemkový odbor a krajský pamiatkový úrad. Zoznam inštitúcií, ktoré sa majú k žiadosti vyjadriť, sa líši podľa toho, o aký druh stavby ide a v akej lokalite sa nachádza. Tento zoznam môžeme mať na starosti my a taktiež sa postaráme aj o komunikáciu s úradmi a projektantom.

Po tom ako obdržíme vyjadrenia od všetkých dotknutých orgánov, podáme za Vás žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebný úrad. V tomto kroku sa v rámci príloh a projektov zasielajú na stavebný úrad aj všetky vyjadrenia dotknutých inštitúcií. Keď bude stavebnému úradu doručená naša žiadosť, zaháji stavebné konanie. Stavebné konanie zvyčajne trvá 2 až 3 mesiace a jeho výsledkom je stavebné povolenie, na základe ktorého môžete začať s realizáciou stavby.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 0908 475 528