Vybavenie kolaudácie


Po ukončení realizácie stavby je kolaudačné rozhodnutie posledné, čo vás delí od začatia jej užívania. Samozrejme aj toto je krok, s ktorým Vám veľmi radi pomôžeme. O vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné požiadať, pretože pri kolaudácií príslušný stavebný úrad posudzuje, či bola stavba realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Zároveň sa skúma, či sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a či je objekt spôsobilý na užívanie. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie sa prikladajú aj nevyhnutné posudky, revízne správy elektroinštalácií, komínu, bleskozvodu a pod. Na základe dokumentácie, ktorá sa predkladá na stavebný úrad sa vyhodnotí, či bola stavba realizovaná v zmysle platných noriem a samozrejme sa vykoná aj obhliadka stavby. Vybavenie kolaudácie trvá približne 1 až 2 mesiace a proces končí vydaním kolaudačného rozhodnutia na základe ktorého môžete začať užívať stavbu.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 0908 475 528